اسفند ۵, ۱۳۹۸
کاراکتر_آدمک

قسمت هفتم قواعد ۱۲ گانه انیمیشن سازی

وقتی کارتان انیمیشن است، بهتر است با قوانین فیزیک مأنوس باشید. در این آموزش  اغلب اشیاء در هنگام حرکت از یک قوس و مسیری کمانی تبعیت می کنند. انیمیشن شما نیز باید چنین رفتاری را منعکس کند. به عنوان مثال، وقتی توپی را به هوا پرتاب می کنید